O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

Przewozy    

  < powrt

Przewozy pasaerskie

PKS Chojnice Sp. z o.o. dysponuje 50 autobusami o zrónicowanej pojemnoci i wyposaeniu. Codziennie obsugujemy 76 linii autobusowych i 217  kursów na terenie woj.: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego.
  

Kontakt:

Informacja o rozkadzie jazdy

Tel.  52 39 74 034
(opata za poczenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usug, z którego korzysta dzwonicy)

Dyrektor ds. przewozów
Marlena Milachowska
e-mail: m.milachowska@pkschojnice.pl
Tel 52 39 66 010, 510 060 398
(opata za poczenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usug, z którego korzysta dzwonicy)

 

Skargi, zaalenia i reklamacje prosimy przesya na adres: m.milachowska@pkschojnice.pl
 

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB i BAGAU

ROZDZIA I

Podstawa prawna, przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu. 

§ 1

1.  Niniejszy regulamin ustala si na podstawie upowanienia z art. 4 Ustawy z dnia          15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz. U. Z 2000 r. Nr 50, poz. 601 i Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) oraz art. 18b, ust. 1, pkt 5 - ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

 1. Regulamin okrela warunki obsugi podrónych, odpraw oraz zarobkowego przewozu osób i rzeczy, wykonywanego taborem autobusowym zarejestrowanym w kraju przez  Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., majce status przewonika uprawnionego do prowadzenia tego rodzaju dziaalnoci.
 2. Regulamin stosuje si do zarobkowego przewozu osób i rzeczy, w zakresie obejmujcym:

a)      regularn, krajow komunikacj publiczn,

b)      grupowe przewozy osób w komunikacji publicznej i zamknitej,

c)      przewozy midzynarodowe – jeeli umowa midzynarodowa nie stanowi inaczej.               

 1. Przyjte w niniejszym opracowaniu uregulowania stosuje si w cisym powizaniu
  z przepisami ustawy – Prawo Przewozowe, z uwzgldnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych, oraz Kodeksu Cywilnego.                               

§  2 

Uyte w regulaminie okrelenia oznaczaj:

a)      przewonik – PKS Chojnice Sp. z o.o.;

b)      przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagau polegajcy na przewozie w okrelonych odstpach czasu i okrelonymi trasami, na zasadach okrelonych w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 wrzenia 2001 r. i ustawie z dnia 15 listopada 1984r. - prawo przewozowe;

c)      linia komunikacyjna  – poczenie komunikacyjne na okrelonej drodze midzy przystankami wskazanymi w rozkadzie jazdy, po której odbywaj si regularne przewozy osób;

d)      przewóz regularny specjalny – niepubliczny przewóz regularny okrelonej grupy osób, z wyczeniem innych osób;

e)      przewóz okazjonalny – przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadowego;

f)       kurs autobusowy – kady przejazd, w jednym kierunku, autobusu wykonujcego przewóz regularny w ramach linii komunikacyjnej;

g)      przystanek – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasaerów w sposób oznaczony przepisami, z informacj o rozkadzie jazdy;

 

ROZDZIA  II

PRZEPISY OGÓLNE 

§  3

 1. W przewozach regularnych przewonik jest zobowizany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikajcym z podanego do publicznej wiadomoci rozkadu jazdy autobusów, oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.
 2. Zawarcie umowy przewozu w przewozach  regularnych nastpuje przez nabycie biletu na przejazd, albo udokumentowania przysugujcych mu uprawnie do przejazdu bezpatnego lub ulgowego – przed rozpoczciem przewozu.
 3. Przewóz uwaa si za rozpoczty z chwil, gdy autobus, w którym znajduje si podróny ruszy z miejsca odjazdu.

§  4

1.      Wysoko opat za przewóz osób i bagau oraz obowizujce ulgi ustawowe
i handlowe okrela stosowany przez przewonika cennik

 1. Przewonik podaje cennik do wiadomoci publicznej oraz zapewnia zainteresowanym podrónym  bezpatny wgld do obowizujcych przepisów przewozowych.

§   5

1.      Przewonik jest zwolniony od obowizku przewozu, jeeli:

a)      zachodz uniemoliwiajce przewóz okolicznoci, których przewonik nie móg unikn, ani zapobiec ich skutkom.

b)      podróny nie zastosowa si do przepisów przewozowych.

c)      ze wzgldu na rodzaj przewozu nie ma moliwoci jego wykonania przy uyciu posiadanych rodków transportowych.

d)      w innych przypadkach, których przewonik nie móg przewidzie (sia wysza).

§  6 

1.      Przewonik ponosi odpowiedzialno wobec podrónego w razie przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast w przypadku opónionego przyjazdu lub odwoania kursu przewidzianego w rozkadzie jazdy odpowiada  wówczas, gdy wynika ono z winy umylnej, lub racego niedbalstwa jego pracownika.

 1. Za rzeczy i zwierzta, które podróny przewozi ze sob pod wasnym nadzorem przewonik ponosi odpowiedzialno jeeli szkoda powstaa z jego winy.
 2. Za rzeczy powierzone w schowku bagaowym odpowiada przewonik.
 3. Powstanie szkody materialnej, której dozna podróny podczas przewozu, powinno by zgoszone przez niego niezwocznie po jej ujawnieniu i potwierdzone pisemnie przez obsug autobusu.
 4. W grupowych przewozach osób wykonywanych w regularnej komunikacji publicznej przewonik ponosi odpowiedzialno wobec uczestników na zasadach okrelonych w ust. 2 i 3, a wobec organizatora – ust. 1.
 5. Zakres i wysoko odszkodowania nalenego podrónemu z winy przewonika ustala si na zasadach okrelonych przepisami ustawy Prawo Przewozowe i Kodeksu Cywilnego oraz Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczcego praw pasaerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 2006/2004, zwanego dalej Rozporzdzeniem P.E. i R.U.E.

 

§  7 

Podróny odpowiada za zawinione przez siebie, wzgldnie przez osob pozostajc pod jego bezporedni opiek uszkodzenie, lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urzdze przewonika i obowizany jest zapaci odszkodowanie z tego tytuu w wysokoci rzeczywistych kosztów wyrzdzonej szkody. 

§   8

 

Podróny ma prawo skadania reklamacji. Wnosi je w formie pisemnej, mona te je zoy ustnie – do protokou. Do reklamacji powinny by doczone w oryginaach nastpujce dokumenty:

a)      do reklamacji z tytuu zwrotów za niewykorzystany bilet na przejazd i innych roszcze z umowy przewozu – bilet za przejazd,

b)      do reklamacji z tytuu przewozu bagau – bilet na przewóz bagau.

Warunki skadania i szczegóowy tryb zaatwiania reklamacji reguluj odrbne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Przewozowe.

          

ROZDZIA III

Przewóz osób w  komunikacji regularnej 

§  9 

1.      Przewonik obowizany jest zapewni podrónemu odpowiednie warunki bezpieczestwa i higieny oraz komfortu i naleytej obsugi.

Przewonik ogasza:

a)      we wszystkich punktach odprawy oraz na stronie internetowej www.pkschojnice.pl  – rozkad jazdy;

b)      w kasach biletowych, na stronie internetowej www.pkschojnice.pl  – informacje o cenach i warunkach sprzeday biletów, godzin otwarcia kas biletowych, oraz wycig  przepisów przewozowych,

 1. Przewonik zamieszcza na stronie internetowej www.pkschojnice.pl informacje o zmianach w rozkadzie, ewentualnych ograniczeniach dostpu do niektórych kursów w komunikacji regularnej.
   

§  10

1.      Podróny obowizany jest posiada wany bilet, w przypadku biletu ulgowego równie dokument uprawniajcy do ulgowego przejazdu i okazywa go na danie obsugi autobusu i organom kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do okrelonego w nim przejazdu. Przewonik, który wyda bilet obowizany jest do wiadczenia przewozu zgodnie z treci biletu na rzecz jego nabywcy.

 1. W bilecie na przejazd okrela si jego warto brutto, podatek Vat , dane przewonika  i dane niezbdne do ustalenia zakresu uprawnie podrónego, a w bilecie imiennym uprawniajcym do przejazdów wielokrotnych – take tosamo jego posiadacza.
 2. Bilet wolno odstpi drugiej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie zosta rozpoczty.
 3. Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu okrelonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróy na przystankach porednich na trasie przewozu. Przy przejazdach z przesiadaniem podróny winien naby na kady kurs oddzielny bilet.
 4. Bilety miesiczne oraz elektroniczna kopia EM-karta pasaera  zarówno ogólnodostpne, jak te ulgowe s biletami imiennymi i nie wolno ich odstpowa innym osobom. Przewonik nie dopuszcza moliwoci sprzeday biletów miesicznych bez elektronicznej kopii EM –karty pasaera .
 5. Bilet miesiczny ogólnodostpny uprawnia do przejazdu tylko wraz  z wanym zaopatrzonym w fotografi dokumentem tosamoci jego posiadacza, a bilet miesiczny ulgowy wraz z potwierdzajc prawo do ulgi legitymacj szkoln, studenck , lub inn uprawniajc do nabycia biletu miesicznego ulgowego.
 6. Bilety miesiczne sprzedaje si z wanoci na okres jednego miesica kalendarzowego.
 7. Przejazd posiadaczy biletów miesicznych ogólnodostpnych i szkolnych wykupionych na kursy obsugiwane przez  PKS Chojnice sp. z o.o. innym kursem,  ni okrelonym w bilecie, przewonik obowizany jest dopuci w miar wolnych miejsc w autobusie.
 8. W razie utraty biletu jednorazowego podróny traci prawo do dalszego przejazdu
  i winien wykupi bilet ponownie. W razie utraty EM- karty wtórników nie wydaje si  w takiej sytuacji podróny jest zobowizany wykupi ponownie EM-kart.
 9. Przy nabywaniu biletu miesicznego ulgowego podróny ma obowizek okazania dokumentów potwierdzajcych uprawnienia do ulgi. 

§  11

 

1.    Podróny obowizany jest naby bilet przed rozpoczciem przejazdu. Bilety miesiczne mona nabywa w kasach biletowych, mona te w miar moliwoci przedua wano biletów miesicznych za pomoc EM kart w autobusach. Bilety jednorazowe kupuje si u kierowcy oraz poprzez stron e-podroznik.pl.

 1. Pacc za przejazd podróny zobowizany jest da wydania biletu, oraz sprawdzi czy jest waciwy.

 

§  12 

1.      Podróny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:

a)      zajcia miejsca w autobusie gdy posiada wany bilet, a w przypadku ulgi równie dokument uprawniajcy do ulgi,

b)      przejazdu autobusem przewonika, na którego zosta sprzedany bilet oraz w zakresie na jaki opiewa bilet,

c)      przewozu bezpatnie:

-          jednego dziecka w wieku do lat 4, jeeli dziecko nie zajmuje oddzielnego miejsca,

-          rzeczy zaliczonych do bagau rcznego ( § 19 ust. 2 Regulaminu ),

-          maych zwierzt i ptaków, oprócz psa (§ 19 ust. 5 Regulaminu ),

-          skadanego wózka inwalidzkiego, jeeli jest inwalid poruszajcym si przy jego pomocy,

d)  przewozu psów, pod warunkiem, e trzymane s na smyczy i maj naoony kaganiec oraz posiadaj wane wiadectwo szczepienia i czystoci,

e)      otrzymania od kierowcy wszelkich informacji dotyczcych przewozu i cen biletów tylko podczas postoju autobusu,

f)       uzyskania od kierowcy autobusu pomocy w razie nagej choroby lub zdarzeniu w czasie podróy.

 1. Podróny obowizany jest zachowa bilet na przejazd do czasu zakoczenia podróy oraz dba o to, aby wsi do waciwego autobusu i wysi z niego na waciwym  przystanku. 

§ 13 

 1. Miejsce zatrzymania si autobusu na trasach ich kursowania wskazuj oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.
 2. Nazwy przystanków autobusowych ze wskazaniem zatrzymujcych si na nich autobusów, podaje si do wiadomoci publicznej w rozkadzie jazdy.
 3. Do obowizków kierowców naley zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkadzie jazdy.
 4. Kierowca obowizany jest wstrzyma odjazd autobusu ruszajcego z przystanku
  w celu zabrania spónionego podrónego sygnalizujcego zamiar skorzystania
  z przejazdu tym autobusem.
 5. Podróni mog wsiada i wysiada z autobusu tylko na przystankach autobusowych.
 6. Autobus, w którym nie ma urzdze sanitarnych kierowca winien zatrzyma na danie podrónego w najbliszym odpowiednim miejscu.
 7. Kierowca autobusu ma obowizek udzieli pomocy pasaerowi, który dozna
  w drodze nagej niedyspozycji, lub ataku choroby, kontaktujc si z odpowiednimi subami lub dowoc bezporednio do najbliszego punktu medycznego, o ile jest to konieczne dla ratowania jej ycia bd zdrowia..

§  14 

 1. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, a take podczas przewozu podróny zobowizany jest stosowa si do przepisów porzdkowych ogaszanych przez przewonika, oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie waciwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
 2. W czasie jazdy podrónemu nie wolno otwiera drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzuca przez nie jakichkolwiek przedmiotów, oraz wskakiwa i wyskakiwa
  z autobusu bdcego w ruchu.
 3. Podrónemu nie wolno równie zachowywa si w autobusie w sposób, który utrudniaby prac kierowcy lub podróowania pasaerów.
 4. W autobusach obowizuje cakowity zakaz:

-          palenia tytoniu,

-          uywania e-papierosów

-          zaywania substancji odurzajcych,

-          spoywania alkoholu,

-   spoywania lodów oraz innych artykuów ywnociowych mogcych wyrzdzi szkod innym pasaerom lub zanieczyci wntrze autobusu

§  15 

1.      Przewonik moe odmówi przewozu osobom:

-          odmawiajcym uiszczenia nalenoci za przejazd autobusem,

-          nie przestrzegajcym obowizujcych przepisów i niepodporzdkowujce  si wskazówkom kierowcy autobusu,      

-          nietrzewym, zakócajcym spokój i ad w autobusie,

-          znajdujcym si w stanie, który z rónych wzgldów moe by uciliwy lub niebezpieczny dla otoczenia.

-          mogce zabrudzi wntrze autobusu,  lub wspópasaerów w czasie podróy.

 1. Osoby, którym odmówiono przewozu z powodu nieprzestrzegania zapisów §  14, pkt 4 oraz osobom wymienionym w §  15, pkt 1, pozostaj w pojedzie, s obowizane opuci pojazd  na wezwanie obsugi pojazdu, sub nadzoru lub innych upowanionych do tego osób. W przypadku gdy nie opuszcz pojazdu a bdzie to miao wpyw na wykonanie bd opónienie kursu, pasaer zostanie obciony dodatkowymi kosztami.

§  16 

1.  Za cakowicie lub czciowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewonik zwróci stosown kwot nalenoci pod warunkiem, e podróny dokona zwrotu.

 1. Podstaw do obliczenia zwracanej nalenoci jest cena niewykorzystanego biletu, zwróconego w trybie reklamacji na pimie najpóniej w terminie 30 dni od daty wanoci.
 2. Nie przedua si wanoci niewykorzystanego biletu na przejazd w póniejszym terminie, podróny powinien wykupi nowy bilet.
 3. Kierowca autobusu ma prawo dokona zwrotu za bilet sprzedany przez niego tylko
  w przypadku awarii autobusu i nie zorganizowania przez przewonika komunikacji zastpczej.
 4. Do obliczania zwracanej nalenoci przyjmuje si:

a) za bilet na przejazd jednorazowy - w razie cakowitego niewykorzystania biletu zapacon naleno.

b) za bilet na przejazd wielokrotny:

    - zapacon naleno za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego           

      wanoci (zwrot  przyjmuje kasa biletowa).

    - naleno proporcjonaln do liczby niewykorzystanych przejazdów, o ile bilet

                  zosta zwrócony w okresie jego wanoci, w kasie biletowej w trybie pisemnej

                  reklamacji.

 1. Nie przysuguje si zwrot nalenoci za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych  przez podrónego.
 2. Od zwracanych nalenoci okrelonych w ust. 5 przewonik potrca 10% odstpnego.
 3. Nie stosuje si potrcenia odstpnego okrelonego w pkt 7, jeeli podróny odstpi  od umowy przewozu z przyczyn wystpujcych po stronie przewonika – np. przerwy w ruchu i utraty poczenia na skutek awarii autobusu, albo odwoania kursu itp.

ROZDZIA  IV

Kontrola przewozów i opaty dodatkowe

§  17

 1. Przewonik lub osoba przez niego upowaniona legitymujc si identyfikatorem

umieszczonym w widocznym miejscu moe dokona kontroli biletów.

2.  Podróny, u którego organ kontrolny ujawni brak wanego biletu na przejazd, a take        podróny nie mogcy udokumentowa uprawnie do przejazdu bezpatnego lub ulgowego, obowizany jest do uiszczenia nalenoci przewozowych, oraz opaty dodatkowej, w wysokoci okrelonej na podstawie Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury waciwego dla spraw transportu z dnia 20.01.2005 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

 1. Opat, o której mowa w ust. 2 stosuje si równie w przypadku stwierdzenia, e    podróny zabra do autobusu rzeczy wyczone z przewozu, lub spowodowa bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie lub zmian trasy przejazdu autobusu.
 2. Naleno przewozow za drog, któr podróny przeby bez biletu pobiera si wg taryfy normalnej. Jeeli miejsca rozpoczcia przejazdu nie mona ustali, naleno t oblicza si za ca drog przebyt przez autobus.
 3. Podróny, który odmawia uiszczenia nalenoci i opaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie, moe kontynuowa podró jeeli wylegitymowa si dokumentem tosamoci i odbierze mandat, który zapaci w terminie 7 – dni od daty przyjcia  wezwania. W przeciwnym razie organ kontrolny moe na najbliszym przystanku usun podrónego z autobusu.
 4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opaty dodatkowej lub najdalej w cigu
  7 dni od daty wystawienia wezwania, wysoko opaty dodatkowej obnia si o 30%.
 5. Naleno nie uiszczona w terminie podanym w ust. 5 podlega przymusowemu cigniciu, wraz z kosztami dodatkowego postpowania.
 6. Ujawnione u podrónych bilety i dokumenty, które nasuwaj uzasadnione podejrzenie, i s sfaszowane, podrobione lub przerobione zatrzymuje si za pokwitowaniem
  i przekazuje z doniesieniem o przestpstwie waciwym organom Prokuratury lub Policji. Osob posugujc si takim biletem lub dokumentem traktuje si jak pasaera bez wanego biletu.
 7. Podróny moe zoy reklamacj gdy nie zgadza si z treci wezwania do zapaty i moe udowodni, e posiada wany dokument przewozu lub dokument powiadczajcy jego uprawnienie do przejazdu bezpatnego lub ulgowego.

a)      reklamacj skada si w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przewozu,

b)    pouczenie o moliwoci terminie zoenia reklamacji zez wskazaniem adresu jednostki, w której mona j zoy zamieszczone jest na wezwaniu do zapaty.

 1. W przypadku okazania przez podrónego nie póniej ni w terminie 7 dni od dnia przewozu wanego dokumentu przewozu, którego nie mia podczas przejazdu, albo uprawnienia do bezpatnego lub ulgowego przejazdu, przewonik bd jednostka przez niego upowaniona, za pobraniem opaty manipulacyjnej dokonuje zwrotu pobranej nalenoci za przewóz i opaty dodatkowej lub umarza wezwanie do zapaty
 2. Wysoko opaty manipulacyjnej wynosi 10 % wielkoci opaty dodatkowej.

ROZDZIA  V

Przewóz rzeczy podrónego

§  18 

Rzeczy przewoone przez podrónego moe on zabra ze sob do wntrza autobusu, albo odda do przewozu w oddzielnym schowku.

§  19

 1. Nie podlegaj opacie rzeczy, które:

a)      nie tamuj przejcia, nie przeszkadzaj podrónym i nie naraaj ich na niewygod, lub niebezpieczestwo;

b)      s trzymane przez podrónego w rku, lub na kolanach;

c)     nie wymagaj dla ich rozmieszczenia wicej przestrzeni ni ta, któr podróny ma  do swojej dyspozycji na póce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.

 1. Za kad sztuk rzeczy przewoonych wewntrz autobusu, a nie rozmieszczonych w sposób okrelony w ust. 2 pobiera si opat wedug cennika.
 2. Za przewóz psa bez wzgldu na jego wielko pobiera si opaty zgodnie z taryf. Pies musi by trzymany na smyczy i mie zaoony kaganiec, a jego opiekun winien okaza przy wsiadaniu do autobusu wane wiadectwo szczepienia oraz czystoci psa.
 3. Dopuszcza si przewóz w autobusie bez opaty maych zwierzt pokojowych
  i ptaków, jeli nie s uciliwe z powodu woni, lub haasu i s zabezpieczone przed wyrzdzeniem przez nie szkody.
 4. W autobusie nie wolno przewozi:

a)    przedmiotów mogcych wyrzdzi szkod podrónym lub mieniu przewonika i utrudniajcych warunki odbywania podróy,

b)      rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrbnych przepisów administracyjnych, celnych i sanitarno-porzdkowych, w tym: materiaów cuchncych, zapalnych, atwo palnych, wybuchowych, rcych, trujcych, radioaktywnych i  innych niebezpiecznych,

c)      nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które s uprawnione do jej noszenia ze wzgldu na penione funkcje),

d)      przedmiotów wzbudzajcych odraz,

e)      ywych zwierzt z wyjtkiem przewidzianych w ust. 4 i 5.

 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, e baga podrónego zawiera rzeczy, których przewozi nie wolno (ust. 6), przewonik ma prawo sprawdzi w obecnoci podrónego zawarto tego bagau, a w razie potwierdzenia podejrze – odmówi zabrania go do przewozu.
 2. Jeeli nie mona ustali waciciela bagau podlegajcego sprawdzeniu (ust. 7), przewonik dokonuje tej czynnoci przy udziale dwóch postronnych wiadków
  i postpuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób okrelony przepisami
  o rzeczach znalezionych.
 3. Sposób postpowania z rzeczami nie odebranymi przez podrónego po zakoczeniu przewozu, okrelaj przepisy o rzeczach znalezionych. 

ROZDZIA  V

Grupowe przewozy osób w komunikacji zamknitej

(najem autobusu)

§  20

1.      Realizacja grupowego przewozu osób w komunikacji zamknitej polega na zadysponowaniu do wykonania usugi zamówionej przez organizatora przewozów, odpowiednio przygotowanego autobusu, prowadzonego przez kierowc bdcego pracownikiem przewonika.

 1. Zamówienie na grupowy przewóz osób autobusem powinno by zoone przez organizatora przewozów w formie pisemnej. Przewonik moe przyj zamówienie

ustne, które wymaga póniejszego potwierdzenia na pimie.

 1. Tre zamówienia powinna obejmowa; nazw, albo imi i nazwisko, oraz adres organizatora przewozu, a take dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia nalenoci za usug.
 2. Organizator przewozów musi poda przewonikowi ilo uczestników wycieczki razem z zamówieniem i programem.
 3. Umow przewozu uwaa si za zawart z chwil uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowie, postanowie szczególnoci:

a)      rodzaju i wymaganej pojemnoci autobusu,

b)      czasu i miejsca podstawienia pojazdu,

c)      przewidywanego czasu trwania usugi,

d)      przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu,

e)      wysokoci lub sposobu wyliczenia nalenoci oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu,

f)       innych kwestii, które strony uznaj za istotne.  

     6.   Tre umowy powinna by potwierdzona pisemnie.

§  21

1.      W razie odstpienia przez organizatora od umowy przewozu póniej, ni w dniu poprzedzajcym wykonanie usugi, przewonikowi przysuguje odszkodowanie w wysokoci nalenoci okrelonej w stosownej umowie przewozowej czcej strony.

2.      Jeeli przewonik nie moe podstawi autobusu o umówionym rodzaju i pojemnoci, winien niezwocznie poinformowa organizatora jaki pojazd moe by podstawiony zastpczo.

3.      W przypadku podstawienia autobusu zastpczego przewonik nie moe da od organizatora opaty wyszej, ni za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba e strony umówi si inaczej.

§  22

1.      Kierowca obsugujcy autobus obowizany jest podczas przewozu stosowa si do dyspozycji organizatora zwizanych z realizacj usugi, ale zgodnie z Ustaw o czasie pracy kierowców.

2.      Jeeli nie stoj na przeszkodzie wzgldy eksploatacyjne i nie zagraa to bezpieczestwu przewozu, obsuga autobusu moe wykonywa dodatkowe dyspozycje i zlecenia organizatora za które przysuguje przewonikowi dodatkowa zapata.

 

§  23

Organizator przewozu zobowizany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowizujcych przepisów porzdkowych; najemca i uczestnik przewozu ponosz solidarn odpowiedzialno za szkody wyrzdzone w mieniu przewonika, chyba e strony umówi si inaczej.                            Wniosek o wydanie zawiadczenia o kosztach przejazdu (42 kB)
Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymay 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

PKS Chojnice 
  

ON

  

95


BIO

Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Sprzeda biletw miesicznych na maj 2024 r. OGOSZENIE komunikacja 2 maja 2023 Komunikacja autobusowa w dniach 30.01. - 10.02.2023 r. komunikacja autobusowa w dniach 16 - 27.01.2023 r. Sprzeda biletw jednorazowych przez internet Nowe poczenie na trasie Chojnice - Lucim, Lucim - Chojnice Sprzeda biletw miesicznych na miesic czerwiec 2022 r. Nowy cennik biletw - podwyka od 01.04.2022 r.